CM May 23-31 Uttrakashi & Gangotri Shivir - omshakti